Metoda

W rozwiązywaniu problemów naszych klientów pomocne są wypracowane przez nas metody pracy.

Twoje potrzeby

Stały kontakt z klientem, szczegółowa analiza sprawy, znajomość specyfiki jego potrzeb oraz szereg innych elementów pozwalają zoptymalizować metody osiągania celów w prowadzonych sprawach. W naszym działaniu staramy się opierać na sprawdzonych rozwiązaniach ale nie tracimy z pola widzenia możliwości działań nowatorskich i znajdowania rozwiązań nietypowych.

Nasz model działania w sprawach skomplikowanych oraz przy opracowaniu procesów wewnątrz organizacji naszych klientów, wygląda następująco:

Definiowanie problemu

Definiując problem zgłaszany przez klienta zastanawiamy się co jest źle, a nie jak temu zaradzić. Dociekliwość na tym etapie pozwala uniknąć zbędnych zabiegów absorbujących klienta (jego pracowników) na kolejnych etapach działania. Prawidłowa pierwotna identyfikacja problemu zmniejsza koszty jego rozwiązania oraz maksymalizuje prawdopodobieństwo pomyślnego rozwiązania.

Wyznaczanie celu

Wspólnie z klientem wyznaczamy cel, któremu mają służyć nasze działania. Może nim być zarówno konkretna kwota, jaką klient chce i może uzyskać w procesie, jak i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transakcji poprzez wdrożenie odpowiednich procedur prawnych w relacjach z jego kontrahentami. Uprzednie ustalenie celu pozwala następnie na podjęcie optymalnych czynności służących jego realizacji.

Dobór zasobów

Mając zdefiniowany problem oraz cel, który chcemy osiągnąć, dobieramy odpowiednie zasoby pozostające w gestii Kancelarii i klienta. Są to przede wszystkim ludzie z wiedzą i doświadczeniem zapewniającym realizację zaplanowanych celów. Prawnicy z którymi pracujemy nad sprawami naszych klientów to osoby kompetentne, sprawdzone i zaangażowane. W pracy posługują się najnowszymi zdobyczami techniki w tym aktualizowanymi na bieżąco wersjami bazy aktów prawnych LEX oraz bazie danych IPG zapewniającej dostęp do bieżących informacji o spółkach handlowych, osobach wspólników i organów spółek, a także wszelkich powiązaniach osobowych.

Rozwiązanie problemu

Wykorzystując wszystkie posiadane przewagi, zalety i mocne strony wdrażamy najbardziej optymalne rozwiązanie służące rozwiązaniu założonego celu. Jednocześnie na bieżąco modyfikujemy poszczególne elementy naszych działań, tak by reagować na wszelkie bieżące zagrożenia. Przykładem niech będą odpowiednie wnioski o zabezpieczenie roszczeń w sprawach majątkowych, gdy w toku procesu potwierdzone zostaną świeżo zaistniałe okoliczności uzasadniające słuszne obawy co do wypłacalności drugiej strony. Sprawy prowadzimy do końca zgodnego z założeniami.

Reguły staranności

Świadcząc usługi naszych klientów zwracamy szczególną uwagę na ich jakość.

Analiza stanów prawnych w sprawach jej wymagających dokonywana jest z zaangażowaniem zespołu ludzi. Zasadą jest ustawienie jednej osoby w charakterze ?adwokata diabła?, co pozwala wychwycić na wstępnym etapie wszystkie słabe strony projektowanych rozwiązań.

Przy sporządzaniu projektów dokumentów zasadą minimum jest zasada ?dwóch par oczu?, która oznacza, iż żaden istotny projekt nie może wyjść z Kancelarii bez sprawdzenia go przez co najmniej dwie osoby.

Na każdym etapie postępowań spornych staramy się osiągać porozumienie z przeciwnikiem tak by uniknąć rozwiązań kosztownych w sytuacji, gdy odpowiednio negocjując warunki rozwiązań polubownych skuteczniej można osiągnąć wyznaczony cel.

Zasadą naczelną w relacjach z klientami jest zachowanie tajemnicy co do okoliczności poznanych w trakcie świadczonej pomocy prawnej. Służą temu środki ochrony technicznej oraz wypracowane w Kancelarii nawyki i procedury.

W celu zapewnienia Klientom zwiększonego bezpieczeństwa posiadamy ubezpieczenie z tytułu wykonywanych usług prawnych.

Masz pytanie?

Skontaktuj się  znami, przeanalizujemy Twoją sprawę